Аян замын тэмдэглэл (2016.09.26 Даваа №089 (2120))