Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2017.02.08 Лхагва №006 (2149))