Аян замын тэмдэглэл (2016.04.15 Баасан №043 /2074/)