Аян замын тэмдэглэл (2016.04.08 Баасан №040 /2071/)