Аян замын тэмдэглэл (2016.02.01 Даваа №013 (2044))