Аян замын тэмдэглэл (2016.01.04 Даваа №001 /2032/)