Аян замын тэмдэглэл (2017.01.25 Лхагва №004 (2147))