Аян замын тэмдэглэл (2017.01.11 Лхагва №002 (2145))