Аян замын тэмдэглэл (2016.12.28 Лхагва №112 (2143))