Аян замын тэмдэглэл (2016.12.14 Лхагва №110 (2141))