Аян замын тэмдэглэл (2016.11.09 Лхагва №105 (2136))