Аян замын тэмдэглэл (2016.10.14 Баасан №097 (2128))