Аян замын тэмдэглэл (2016.10.12 Лхагва №096 (2127))