Аян замын тэмдэглэл (2016.10.07 Баасан №094 (2125))