Аян замын тэмдэглэл (2016.10.03 Даваа №092 (2123))