Аян замын тэмдэглэл (2016.09.28 Лхагва №090 (2121))