Аян замын тэмдэглэл (2016.07.01 Баасан №075 (2106))