Аян замын тэмдэглэл (2016.06.13 Даваа №067 (2098))