Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.05.13 Баасан №055 (2086))