Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.03.14 Даваа №029 (2060))