Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.02.17 Лхагва №018 (2049))