Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.02.01 Даваа №013 (2044))