Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.01.29 Баасан №012 (2043))