Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.01.27 Лхагва №011 (2042))