Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2015.11.25 Лхагва №017 (2017))