Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.01.04 Даваа №001 /2032/)