Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2017.01.11 Лхагва №002 (2145))