Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2017.01.04 Лхагва №001 (2144))