Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.12.28 Лхагва №112 (2143))