Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.12.07 Лхагва №109 (2140))