Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.11.23 Лхагва №107 (2138))