Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.11.04 Баасан №104 (2135))