Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.11.02 Лхагва №103 (2134))