Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.10.12 Лхагва №096 (2127))