Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.10.05 Лхагва №093 (2124))