Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.09.23 Баасан №088 (2119))