Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.07.01 Баасан №075 (2106))