Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.06.24 Баасан №072 (2103))