Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.06.17 Баасан №069 (2100))