Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.06.13 Даваа №067 (2098))