Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2016.05.25 Лхагва №060 (2091))