Шинжлэх ухаан, технологи (2016.04.15 Баасан №043 /2074/)