Шинжлэх ухаан, технологи (2017.01.18 Лхагва №003 (2146))