Шинжлэх ухаан, технологи (2016.11.16 Лхагва №106 (2137))